European cooperation

Author: 
Gian Antonio Benacchio
Barbara Pasa
Translator: 
ISBN: 
978-963-7326-33-2
cloth
$85.00 / €75.00 / £67.00
ISBN: 
978-963-7326-34-9
paperback
$29.99 / €25.00 / £22.50
Author: 
Dragan Klaic
ISBN: 
978-963-08-7940-8
paperback
$21.95 / €18.00 / £16.50
Author: 
Dragan Klaic
ISBN: 
978-963-9776-06-7
paperback
$21.95 / €18.00 / £16.50
Author: 
Sandra Lavenex
ISBN: 
978-963-9116-44-3
paperback
$21.95 / €18.00 / £16.50
Editor: 
Krzysztof Michalski
ISBN: 
978-963-7326-47-9
cloth
$55.00 / €45.00 / £40.00
ISBN: 
978-963-7326-48-6
paperback
$21.95 / €18.00 / £16.50
ISBN: 
Kindle edition is available through Amazon

FILTER BY KEYWORDS