European cooperation

Author: 
Gian Antonio Benacchio
Barbara Pasa
Translator: 
ISBN: 
978-963-7326-33-2
cloth
$90.00 / €79.00 / £71.00
ISBN: 
978-963-7326-34-9
paperback
$30.95 / €26.95 / £22.95
Author: 
Dragan Klaic
ISBN: 
978-963-08-7940-8
paperback
$21.95 / €18.95 / £15.95
Author: 
Dragan Klaic
ISBN: 
978-963-9776-06-7
paperback
$21.95 / €18.95 / £15.95
Author: 
Sandra Lavenex
ISBN: 
978-963-9116-44-3
paperback
$24.95 / €21.95 / £18.95
Editor: 
Krzysztof Michalski
ISBN: 
978-963-7326-47-9
cloth
$58.00 / €48.00 / £42.00
ISBN: 
978-963-7326-48-6
paperback
$21.95 / €18.95 / £15.95
ISBN: 
Kindle edition is available through Amazon

FILTER BY KEYWORDS