Alexei Miller

Authored by Alexei Miller

Author: 
Alexei Miller
ISBN: 
978-963-9776-19-7
cloth
$45.00 / €39.95 / £35.00
Author: 
Alexei Miller
ISBN: 
978-963-9241- 60-2
cloth
$55.00 / €50.00 / £45.00

Edited by Alexei Miller

Editor: 
Alexei Miller
Alfred J. Rieber
ISBN: 
978-963-9241-92-3
cloth
$47.95 / €42.95 / £37.00
ISBN: 
978-963-9241-98-5
paperback
$24.95 / €19.95 / £15.95
Editor: 
Stefan Berger
Alexei Miller
ISBN: 
978-963-386-016-8
cloth
$85.00 / €65.00 / £55.00
Editor: 
Maria Lipman
Alexei Miller
ISBN: 
978-615-5225-15-4
cloth
$60.00 /€45.00 / £38.00